طرح سیویل پالایشگاه ستاره نفت خلیج فارس توسط شرکت مهندسی تیمسکو انجام شد که شامل طراحی و اجرای زیرساخت و اجزای عمرانی پروژه سایت پالایشگاه ستاره خلیج فارس است.

 

پیمانکار طرح سیویل پیمانکار ستاره خلیج فارس