باطله‌برداری عبارت است از برداشتن خاک و سنگ‌های باطله برای رسیدن به ماده معدنی. تمام معادن روباز دنیا قبل از برداشت ماده معدنی اصلی باید فرآیند باطله‌برداری را انجام دهند که به نوعی اجرای این عملیات به معنای آماده کردن یک معدن برای استخراج است.

اهمیت باطله برداری آنجاست که شرکت عامل باید بداند چه حجمی از سنگ و خاک را برداشت کند تا به مواد معدنی برسد زیرا در غیر این‌صورت ممکن است ماده معدنی هم به همراه خاک و سنگ برداشته شود. همچنین اگر مواد باطله کمتر از میزان مورد نظر برداشته شوند، به معنی آن است که اساسا عملیات استخراج نمی‌تواند آغاز شود بنابراین آنقدر از سطح معدنباطله برداري می‌شود تا دسترسی به ماده معدنی انجام شود. 

پیمانکار باطله برداری سنگ آهن شماره 4 سیرجان

شرکت گسترش راه و معدن شهسوار ماشین که بعدا به نام شرکت تیمسکو تغییر نام یافت، پیمانکار باطله‌برداری معدن شماره 4 سنگ آهن سیرجان بوده است. این معدن در زبان عامه به معدن شماره 4 گل‌گهر معروف است.

برای اجرای این پروژه حدود 1000 نفر به صورت مستقیم و 1500 نفر به صورت غیرمستقیم مسغول بودند.

شرکت تیمسکو از سال 1388 تا سال 1393 پیمانکار باطله‌برداری از معدن شماره 4 سنگ آهن سیرجان بوده است.

معدن شماره 4 سنگ آهن سیرجان